ข่าวสารขนส่งสาธารณะ

 

ความสามารถในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย : Public Transport Accessibility in Thailand.

โดย : ธนารัตน์ ภู่รัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์

     ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ การศึกษานี้จึงมุ่งหาความสามารถในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วยรถโดยสารประจำทาง หมวด 2 (กรุงเทพมหานคร-ต่างจังหวัด) หมวด 3 (ระหว่างจังหวัดหรืออำเภอ) และรถไฟ ของแต่ละอำเภอในประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบดัชนีความสามารถในการเดินทาง ณ ปลาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2544) และ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2549)

     ผลการศึกษาพบว่า หากพิจารณาสภาพโครงข่ายถนนและความถี่ในการให้บริการ การเดินทางรถโดยสารประจำทางหมวด 2 มีความสามารถในการเดินทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เนื่องจากการเพิ่มความถี่ให้บริการขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (2549) ในขณะที่ หมวด 3 มีความสามารถในการเดินทางลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากประชากรเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น เป็นผลให้ต้องปรับลดความถี่ในการให้บริการ ส่วนดัชนีความสามารถในการเดินทางโดยรถไฟมีค่าคงที่ เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความถี่ในการให้บริการและโครงข่ายรถไฟ และหากพิจารณาความสามารถในการเดินทาง ร่วมกับจำนวนประชากรและการจ้างงาน พบว่า ความสามารถในการเดินทางทั้งรถโดยสารประจำทางหมวด 2 หมวด 3 และรถไฟ มีค่าเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15, 16 และ 15 ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นผลจากจำนวนประชากรและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

     การศึกษานี้ได้จัดทำเป็นเครื่องมือต้นแบบ พร้อมฐานข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ และตรวจสอบความสามารถในการเดินทางโครงการต่างๆ อาทิ การเชื่อมต่อสายทาง การขยายเส้นทาง หรือการเพิ่มความถี่การให้บริการ


ปรับปรุงครั้งสุดท้าย :
15 ก.พ. 2553 : 11:46

โดย : ธนารัตน์ ภู่รัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์

ผู้เข้าชม : 8549 ครั้ง

Bookmark and Share
 

   
  ผู้ดูแล
  Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
  ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.312 วินาที
  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
  กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com