ความเป็นมาหรือหลักการเหตุผล

      การคมนาคมและขนส่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไปสู่ระดับนานาชาติ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งในอันดับความสำคัญสูงมาก ดังจะเห็นได้จากการบรรจุแผนพัฒนาการขนส่งระดับชิตไว้ตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และรวมไปถึงการมีแผนในระดับกระทรวงโดยกระทรวงคมนาคมได้จัดทำสมุดปกขาว แนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อการวางรากฐานที่ดีในการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศ คาดหวังว่าระบบการขนส่งที่ดีจะมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักการสำคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น การคำนึงถึงคนเป็นศูนย์กลางและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


       ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านในการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทาง ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลด้านเส้นทางการเดินทาง ระยะทางและเวลาที่ใช้เดินทาง รวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆ ที่จะเดินทางไป เป็นต้น แต่ยังขาดข้อมูลทางด้านระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทาง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้มีแนวคิดที่จะทำการศึกษาเพื่อที่จะสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดองค์ความรู้เรื่องระบบขนส่ง ให้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐาน เป็นแหล่งการเรียนรู้ นำมาพัฒนาระบบการจัดการการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาโครงการ และรวมไปถึงการติดตามและประเมินผล ในขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมให้คนมีความรู้ด้านการขนส่ง รู้เท่าทันการปรับเปลี่ยนด้านการขนส่ง เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งได้ง่ายกับพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ศึกษาอย่างภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง และจังหวัดลำพูน มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) ให้เป็น “ประตูทองการค้าสู่โลก โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่ทุกถิ่นที่” โดยเฉพาะบทบาทการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และเอเชียใต้ (BISMECT) ซึ่งการพัฒนาระบบการจัดการการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ แต่การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยในประเทศไทย กลับพบว่า ยังขาดงานวิจัยและการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และความรู้เกี่ยวกับการขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นระบบขนส่งขั้นพื้นฐานในระดับชุมชนของทุกภูมิภาค


      ภายใต้แนวคิดให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งเสริมให้คนมีความรู้ มีสารสนเทศ สนับสนุนการศึกษา การวางแผนพัฒนา การจัดทำสารสนเทศด้านการขนส่งสาธารณะของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการคมนาคมขนส่งของไทยให้เกิดประสิทธิภาพ แล้วยังจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการคมนาคมขนส่ง และสนับสนุนการเดินทางและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเดินทางของนักเดินทางและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในภาคเหนือและในประเทศไทย ต่อไป

วัตถุประสงค์
1) สำรวจ รวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะในภาคเหนือของประเทศไทย
2) สร้างฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะในภาคเหนือของไทย
3) เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการขนส่งสาธารณะในภาคเหนือของไทย โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

 

ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.000 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com