Site Map

หน้าหลัก  
ข้อมูลแต่ละจังหวัด ข้อมูลเบื้องต้นใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
การขนส่งแต่ละประเภท ระบบขนส่งสาธารณะแต่ละประเภท ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
แจ้งให้ทราบ ข่าวสารแจ้งให้ทราบ
องค์ความรู้ องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะ
งานวิจัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งสาธารณะ
บทความ บทควาที่น่าสนใจเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
Gallery แสดงรูปภาพ Gallery ที่น่าสนใจ
กระดานแลกเปลี่ยนความรู้ กระดานแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องระบบขนส่งสาธารณะ
หน่วยงานภาคี หน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุน
ขอขอบคุณ ผู้ให้ความช่วยเหลือข้อมูลต่างๆ
RSS ระบบบริการข่าวสาร
ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.000 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com