ขอขอบคุณ

ขอขอบพระคุณทุกๆท่านดังต่อไปนี้ ที่ได้ให้ความกรุณาเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเนื้อหาประกอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
คุณไพฑูรย์ ปัญญาธร ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
นายด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงแสน 185 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
คุณสามารถ สัตยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
คุณยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
คุณบพิตร วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
คุณสุกัญญา ศิริโภคากิจ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
มรว.ชายนพพนธ์ เกษมสันต์ อุปนายกสมาคมรถม้าลำปาง
คุณธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร นายกสมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง
คุณสุรพล ตัณสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครลำปาง
คุณประสิทธิ์ สิริศรีสกุลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง
คุณสุพจน์ กลิ่นประณีต ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คุณบุญเสริม สาตราภัย คนเก็บอดีตล้านนา นักหนังสือพิมพ์คนเมือง
ดร. รังสรรค์ อุดมศรี
รศ. ลำดวน ศรีศักดา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณไพบูลย์ ไชยซาววงค์ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด
คุณสมชาย ทองคำคูณ กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยพัฒนกิจขนส่ง (กรีนบัส)
คุณนเรนทร์ ปัญญาภู พิพิธภัณฑ์ชุมชนหริภุญไชย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน khunyuamd@hotmail.com : เอิ้อเฟื้อภาพ "วัดจอมคำ"
คุณวัลลภ พิมพ์จันทร์ vallobh@gmail.com : เอิ้อเฟื้อภาพ "ถนน"
คุณ Nutthapong boss_mc-50@hotmail.com : เอิ้อเฟื้อภาพ "ดอยตุง จ.เชียงราย"
คุณอนุรักษ์ ทัศคร politic13@gmail.com : เอื้อเฟื้อภาพ "วัดธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง"
คุณธนพร วรฉัตร jarn_nok@hotmail.com : เอื้อเฟื้อภาพ "วัดจามเทวี จ.ลำพูน"
คุณพัฒนะ บุญญารัตนานุสรณ์ bewtifool020@hotmail.com : เอื้อเฟื้อภาพ "การขนส่งทางน้ำ"
คุณ Tevaprapas http://th.wikipedia.org/wiki/ไฟล์:Phayao-Lake.JPG : เอื้อเฟื้อภาพ "กว๊านพะเยา"
ผู้ดูแล
Support with IE8 Support with Firefox 3.5 Support with Safari 4.0 Support with Chrome 3.0
ใช้เวลาโหลดหน้านี้ 0.006 วินาที
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขนส่งสาธารณะใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มท้องถิ่นและภูมิภาคศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053942568 โทรสาร : 053942572 E-Mail : srilocalcmu@gmail.com