กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม      สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

     หน้าแรก      วัตถุประสงค์
                    1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเมือง  แนวคิดการพัฒนาเมือง  โดยศึกษาบทเรียนจากกรณีต่างๆ ทั่วโลก
                    2. วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเมืองเชียงใหม่
     เกี่ยวกับกลุ่ม
     ผลงานกลุ่ม
     งานวิจัยที่ดำเนินอยู่
     สื่อรณรงค
     ติดต่อเรา
       สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล     ดร. ดวงจันทร์  อาภาวัชรุตม์  เจริญเมือง
ตำแหน่ง
     นักวิจัย 8 (ชำนาญการ)                      
                    หัวหน้าโครงการ โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ                      
                    หัวหน้าโครงการ Thailand Transportation Sector and Climate Change Project: A Case of Chiang Mai
การศึกษา
               Ph.D., The University of Tokyo ด้าน Urban Conservation โดยทุน JSPS Ronpaku               
               Master of City Planning, University of Pennsylvania, U.S.A. โดยทุน Fulbright                
               สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อ     โทรศัพท์  053-94-2564   โทรสาร  053-94-2577   Email:  srxxo005@chiangmai.ac.th
ชื่อ-สกุล     นายเกรียงไกร  จินะโกฎิ
ตำแหน่ง
     ผู้ช่วยนักวิจัย   โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ
ปีที่ 2
การศึกษา

              ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

ติดต่อ
     โทรศัพท์  053-94-2566,  083-763-3509   โทรสาร  053-94-2577   Email:  keng.nu.46@gmail.com

 

ชื่อ-สกุล     นางสาวปาริชาติ  เสนีย์ 
ตำแหน่ง
     ผู้ช่วยนักวิจัย   โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ
ปีที่ 2
การศึกษา

              ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาพัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

ติดต่อ
     โทรศัพท์  053-94-2566,  087-014-5848   โทรสาร  053-94-2577   Email:  kunggyjjj@hotmail.com
ชื่อ-สกุล     นางสาวพรพิมล ประสารศรี
ตำแหน่ง
     ผู้ช่วยนักวิจัย   โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ
ปีที่ 2
การศึกษา

               ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
               
ติดต่อ
     โทรศัพท์  053-94-2564,  087-181-0345   โทรสาร  053-94-2577   Email: moo_mim@hotmail.com

ชื่อ-สกุล     นางสาวกิ่งกาญจน์  ตันติวิมลกิจ
ตำแหน่ง
     ผู้ช่วยนักวิจัย   โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2
การศึกษา
     
                คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เอกพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               
ติดต่อ
     โทรศัพท์  053-94-2564,  085-107-6566   โทรสาร  053-94-2577   Email: kingkan.tan@gmail.com
 
 
รางวัลนักวิจัย

ดร. ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
รางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประจำปี 2550  งานมหิดล-วันแม่
วันที่ 10 สิงหาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
รางวัลเชิดชูเกียรติ
ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 เมษายน 2550
ณ หอศิลปวัฒนธรรม มช.

ดร. ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
รางวัลช้างทองคำ  นักวิจัยดีเด่น  
สาขาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ประจำปี พ.ศ.2549
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
ถวายชุดหนังสือเมืองยั่งยืน
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 21 มิถุนายน 2550
ศูนย์สุขภาพ ระรินจินดา สปา รีสอร์ท