กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม      สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

     หน้าแรก

         ผลงานกลุ่ม

 
     เกี่ยวกับกลุ่ม
     ผลงานกลุ่ม
     งานวิจัยที่ดำเนินอยู่
     สื่อรณรงค
     ติดต่อเรา
 


แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นุทน เพื่อลดการเผาขยะ

เชียงใหม่: โครงการบูรณาการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้
เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากการเผาโดยประชาชนมีส่วนร่วม
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545, 346 หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย


เมืองยั่งยืน: แนวคิดและประสบการณ์ของตะวันตก

เชียงใหม่: โครงการเมืองยั่งยืน  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
2545, 346 หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย


เมืองยั่งยืนในเอเชีย: แนวคิดและประสบการณ์จากเมืองนาราและบาหลี
เชียงใหม่: โครงการเมืองยั่งยืน  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
2546, 332 หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย


เมืองยั่งยืนในสังคมไทย: แนวคิดและประสบการณ์ของน่านและพิษณุโลก

เชียงใหม่: โครงการเมืองยั่งยืน  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
2547, 510 หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย

เมืองยั่งยืนในเชียงใหม่: แนวคิดและประสบการณ์ของเมืองในหุบเขา
เชียงใหม่: โครงการเมืองยั่งยืน  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
2548, 690 หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย


เมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืน: แนวคิดและประสบการณ์ของย่านวัดเกตุ
เชียงใหม่: โครงการเมืองยั่งยืน  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
2549, 340 หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย


Sustainable Cities in Chiang Mai: A Case of a city in a valley

เชียงใหม่: โครงการเมืองยั่งยืน  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
2550, ...... หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย
คู่มือการสอนเกี่ยวกับอากาศในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน
เชียงใหม่: โครงการฮ่วมมือฮ่วมใจ๋หื้อเจียงใหม่-หละปูนอากาศดี  
                  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย  กรมควบคุมมลพิษ
2549, 171 หน้า   แจกฟรีไปยังโรงเรียนและห้องสมุดต่างๆ
เชียงใหม่กับสายน้ำ: ข้อเสนอการจัดการปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนโดยประชาชน
เชียงใหม่: โครงการเมืองยั่งยืน  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับ                   
                  สถานจัดการวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ (สวรส. ภาคเหนือ มช.),                   
                  มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง  และเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่
สนับสนุนโดย  มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
2548, 143 หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย

 

ไม่มีวัดในทักษาเมืองเชียงใหม่ บทพิสูจน์ความจริงโดยนักวิชาการท้องถิ่น
เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับ                  
                 มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง  และเครือข่ายชาวพุทธเชียงใหม่
2548, 127 หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย

 

เมืองในสังคมไทย  รายงานการวิจัยเมืองในสังคมไทย: กำเนิด พัฒนาการ และแนวโน้ม
เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542 (พิมพ์ครั้งที่ 1), 390 หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย
การเติบโตของเมืองและสภาวะแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่
รายงานการวิจัยเมืองในภาคเหนือ: ศึกษากรณีเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2537, 272 หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย
 
              บทบาทเมืองขนาดกลางในการพัฒนาภูมิภาค
             รายงานการวิจัยศึกษากรณีเมืองเชียงราย
             เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
             2535, 228 หน้า   ราคา .... บาท    สถานที่จำหน่าย