กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม      สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

     หน้าแรก

         งานวิจัยที่ดำเนินอยู่

 

     เกี่ยวกับกลุ่ม
     ผลงานกลุ่ม
     งานวิจัยที่ดำเนินอยู่
     สื่อรณรงค
     ติดต่อเรา
 
โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2
(โครงการบูรณาการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากการเผาโดยประชาชนมีส่วนร่วม)
สถาบันวิจัยสังคม
คณะบริหารธุรกิจ
ดำเนินการโดย: สถาบันวิจัยสังคม + คณะวิจิตรศิลป์ + คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย: งบบูรณาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์โครงการ
          1.  เพื่อลดการก่อมลพิษทางอากาศจากการเผาขยะ โดยประชาชนมีส่วนร่วม
          2.  เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งของเหลือใช้ นำไปสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน
          3.  เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนให้สามารถดำรงอยู่อย่างพอเพียง
          4.  เพื่อเป็นการบูรณาการควารู้จากสาขาวิชาการต่างๆในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของเชียงใหม่ที่อยู่ในขั้นวิกฤต


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้
ตระกร้าขนผ้า  ทำจากเศษผ้า เศษกระดาษ เศษลวด 

กล่องขนฟู  ทำจากกล่องนม ขวดนม  ถุงนม

ระยะเวลาดำเนินงาน
          ระยะที่ 1 :  ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552
พื้นที่นำร่อง
          1.  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
          2.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรมและองค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ
               อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
          3.  เทศบาลตำบลม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
คณะนักวิจัย
ดร. ดวงจันทร์  อาภาวัชรุตม์  เจริญเมือง
สถาบันวิจัยสังคม
หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ. อรพิณ  สันติธีรากุล
คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการด้านการอบรมบัญชี
และการตลาด
คณะผู้ช่วยนักวิจัย    
นายเกรียงไกร  จินะโกฏิ
สถาบันวิจัยสังคม
นางสาวลลิตา อรุโณทยานันท์
คณะบริหารธุรกิจ


นางสาวปาริชาติ  เสนีย์
สถาบันวิจัยสังคม
 
   
นางสาวกิ่งกาญจน์  ตันติวิมลกิจ
สถาบันวิจัยสังคม

นางสาวพรพิมล ประสารศรี
สถาบันวิจัยสังคม

   

ภารกิจ
สถาบันวิจัยสังคม
คณะบริหารธุรกิจ
รณรงค์ให้ความรู้เรื่องผลกระทบสุขภาพ
จากมลพิษทางอากาศ และแนวทางแก้ไข
อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
จากของเหลือใช้เพื่อลดการเผาขยะ
อบรมด้านบัญชีและการตลาด
และทดสอบด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์

ภาพกิจกรรมโครงการ  

อบรมคัดแยกขยะ และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2551

อบรมด้านบัญชีและการตลาด
ณ ที่ทำการชุมชนทานตะวัน แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2551
อบรมด้านบัญชีและการตลาด
ณ ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2551
อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์
ณ เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551