กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม      สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

     หน้าแรก

สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

     เกี่ยวกับกลุ่ม
     ผลงานกลุ่ม
     งานวิจัยที่ดำเนินอยู่
     สื่อรณรงค
     ติดต่อเรา

  คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น หรือฟังสปอตและดูวีดิทัศน์

 
แผ่นพับ แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน
เพื่อลดการเผาขยะ ชุดที่ 1
แผ่นพับ แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน
เพื่อลดการเผาขยะ ชุดที่ 2
แผ่นพับ ทำดีถวายในหลวง
ฮ่วมมือฮ่วมใจ๋หื้อเจียงใหม่-หละปูนอากาศดี
แผ่นพับ อากาศเป็นพิษ
ชีวิตอาจเป๋นกบต้มสุก
แผ่นพับ โปรดงดเผาทุกชนิด

แผ่นพับ เคล็ดลับอายุยืน
ต้องหายใจอากาศสะอาด
แผ่นพับ The Secret of Long Life
You have to breathe clean air!

แผ่นพับ อาสาสมัคร
พิทักษ์อากาศเมืองเชียงใหม่
แผ่นพับ Volunteer to Protect
Chiang Mai Air Network
แผ่นพับ อากาศเป็นพิษ
ชีวิตคนเชียงใหม่จะสั้นลง
แผ่นพับ เคล็ดลับอายุยืน
สำหรับจาวบ้านแหวน
สติกเกอร์
ควันดำทำให้เปลืองน้ำมัน


สติกเกอร์ อากาศเสีย น้ำมันแพง
เชียงใหม่ต้องมีขนส่งมวลชน
ที่คั่นหนังสือ โครงการฮ่วมมือฮ่วมใจ๋
หื้อเจียงใหม่-หละปูนอากาศดี
นามบัตร โครงการฮ่วมมือฮ่วมใจ๋
หื้อเจียงใหม่-หละปูนอากาศดี
โปสเตอร์ ฮ่วมแฮงฮ่วมใจ๋
หื้อเจียงใหม่อากาศดี
โปสเตอร์ ฮ่วมมือฮ่วมใจ๋
หื้อเจียงใหม่- หละปูนอากาศดี
โปสเตอร์ ฮ่วมมือฮ่วมใจ๋
หื้อเจียงใหม่-หละปูนอากาศดี เพื่อถวายในหลวง
โปสเตอร์ แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน
เพื่อลดการเผาขยะ

โปสเตอร์ เจตนารมณ์เชียงใหม่เมืองยั่งยืนสปอตวิทยุ ฮ่วมมือฮ่วมใจ๋ฯ (เชียงใหม่1)


สปอตวิทยุ ฮ่วมมือฮ่วมใจ๋ฯ (เชียงใหม่2)

สปอตวิทยุ ฮ่วมมือฮ่วมใจ๋ฯ (ลำพูน1)

สปอตวิทยุ ฮ่วมมือฮ่วมใจ๋ฯ (ลำพูน2)

สปอตวิทยุ แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนฯ 1

สปอตวิทยุ แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนฯ 2

สปอตวิทยุ แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนฯ 3

วีดิทัศน์ เคล็ดลับอายุยืน

 

วีดิทัศน์ แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนฯ

วีดิทัศน์ วิธีต่ออายุให้ตัวเอง

 

โปสเตอร์ โลกร้อน

 

วีดิทัศน์ จีวิตตี้เป๋นสุข ในยุคน้ำมันแปง