หน้าแรก

“ศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน ศึกษาปัจจุบันเพื่อช่วยสร้างอนาคต” ยกระดับจาก Local สู่ Global พร้อมก้าวไปสู่ “World Class Lanna” ศูนย์กลางการอ้างอิงด้านล้านนาและศูนย์กลางการเรียนรู้ (Lanna Study Center) สร้างหลักสูตร International Short Training (Non – Degree Program) และหลักสูตรสำหรับคนในพื้นที่ เป็นแหล่งทุน เชื่อมโยง สนับสนุนการทำงานล้านนา ปราชญ์ นักวิจัย องค์กรภายนอก หน่วยงานชุมชน รื้อฟื้นภูมิปัญญา สนับสนุน Lanna Art Innovative Product

ประวัติความเป็นมา


งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้เริ่มขึ้นโดยกลุ่มคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ. 2516 และในปี พ.ศ.2519 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดตั้งเป็นศูนย์ภายใน คณะสังคมศาสตร์ ใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์” ได้รับอนุมัติให้บรรจุ ” โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคม ” เป็นโครงการใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524) ต่อมา ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยยกฐานะโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคม ขึ้นเป็น “สถาบันวิจัยสังคม” ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2524“ศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน ศึกษาปัจจุบันเพื่อช่วยสร้างอนาคต” ยกระดับจาก Local สู่ Global พร้อมก้าวไปสู่ “World Class Lanna”
ศูนย์กลางการอ้างอิงด้านล้านนาและศูนย์กลางการเรียนรู้ (Lanna Study Center)
สร้างหลักสูตร International Short Training (Non – Degree Program) และหลักสูตรสำหรับคนในพื้นที่
เป็นแหล่งทุน เชื่อมโยง สนับสนุนการทำงานล้านนา ปราชญ์ นักวิจัย องค์กรภายนอก หน่วยงานชุมชน
รื้อฟื้นภูมิปัญญา สนับสนุน Lanna Art Innovative Product

เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา

ศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน ศึกษาปัจจุบันเพื่อช่วยสร้างอนาคต

“Study the past to understand the present, Study the present to help plan in the future”

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสังคมในภูมิภาคเอเชียและนำพาล้านนาสู่ระดับโลก

Leading Regional Research Center for Social Development and World Class Lan Na Studies

ติดต่อเรา

ที่อยู่
239 สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลาทำงาน
วันจันทร์—ศุกร์: 8:30–16:30 น.

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 053-942562
โทรสาร 053-942572
e-mail sri.cmu@cmu.ac.th, sricmu@hotmail.com