สถาบันวิจัยสังคม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ภูเดช แสนสา นักวิจัยสมทบ

/
/
สถาบันวิจัยสังคม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ภูเดช แสนสา นักวิจัยสมทบ

แชร์หน้าเว็บนี้

สถาบันวิจัยสังคม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภูเดช แสนสา นักวิจัยสมทบ

เนื่องในโอกาส ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติ
“เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ประจำปีพุทธศักราช 2565

ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้จัดทำโครงการ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”

เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
เป็นเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน
ประจำปี 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านวัฒนธรรมเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”

ซึ่งเป็นการสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม

โดยจำแนกสาขาทางวัฒนธรรม ดังนี้
1.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.สาขาภูมิปัญญา
3.สาขาสื่อสารมวลชน
4.สาขาศิลปะ
5.สาขาการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
6.สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
7.สาขากีฬาและนันทนาการ
8.สาขาคหกรรมศาสตร์
9.สาขาการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม