กิจกรรมดำเนินการแบบ “ฮอมฮัก ฮอมแฮง”

/
/
กิจกรรมดำเนินการแบบ “ฮอมฮัก ฮอมแฮง”

แชร์หน้าเว็บนี้

ในเดือนมีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะนักวิจัยโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคมของเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ณ ขณะนั้น ให้เข้าไปปฏิบัติการทำนุบำรุงรักษาไม้หมายเมือง (ต้นยางหลวง) ณ บริเวณหออินทขีล ในชื่อกิจกรรม “Save ยางนา ฮักษาอินทขิล”

กิจกรรมดำเนินการแบบ “ฮอมฮัก ฮอมแฮง” จากคณะทำงาน ทีมอาสาสมัครพิทักษ์ยางนา เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และทหารอาสาจากกองทัพอากาศเชียงใหม่ ร่วมมือกันรื้อถอนคอนกรีตที่ทับโคนต้นยางหลวง ฟื้นฟูระบบราก ตัดแต่งกิ่ง อุดโพรงผุขนาดใหญ่

จนถึงช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 สถาบันวิจัยสังคม ได้มีแผนงาน “ทิพยธาราบูชาไม้ยางหลวง” โดยการเชิญชวนประชาชนรวบรวมน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งสำคัญมาประกอบพิธีรดน้ำต้นยางหลวง เพื่อสร้างแนวคิดในการรักษาต้นไม้ใหญ่ ผนวกเข้ากับความเชื่อ ความศรัทธาของประชาชนให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อ

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก มีการส่งน้ำศักดิ์สิทธิ์มาจากทั่วประเทศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 จึงได้เลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน

เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าพบเพื่อหารือการจัดงานทิพยธาราบูชาไม้ยางหลวงอีกครั้งในช่วงวันเข้าอินทขีล ประจำปี 2565 จึงถือเป็นที่มาและจุดเริ่มต้นของงาน “ทิพยธารา บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง เสาอินทขีลและไม้หมายเมือง” ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานน้ำสรงพระธาตุเจดีย์หลวง พระเจ้าฝนแสนห่าและเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง)
ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจและจากการรวมพลังของคนเชียงใหม่ ทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ได้ร่วมกัน “ฮอมบุญ ฮอมแฮงกาย แฮงใจ แฮงศรัทธา” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการเสริมสร้างพลังคนเชียงใหม่ให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลเมืองสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายผลการดำเนินงานการอนุรักษ์รักษาต้นยางหลวง ไปสู่การทำนุบำรุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

https://www.facebook.com/SRIinCMU/videos/356145766660137/