งานบริหารงานทั่วไป

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (40)

นางสาว วิจิตรา บุตรชัย

หัวหน้างานบริหารงาน(รักษาการ)
vichitra.b@cmu.ac.th
Tel : 053-942-554

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ

นางนภสร เดชวงศ์ญา

นักจัดการงานทั่วไป
Napasorn.nong@hotmail.com
Tel : 053-942-562

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (56)

นายนิพิฐพนธ์ จันทร์อินทร์

พนักงานบริการฝีมือ
nipitpon.j@cmu.ac.th
Tel :

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (57)

นายสุทธิพงศ์ พะพู่

พนักงานบริการทั่วไป
sutthipong.p@cmu.ac.th
Tel :