ข้อมูลสาธารณะ ปี 2565

(OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

  • ด้านการวิจัย (อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล)
  • ด้านการบริการวิชาการ (อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล)
  • ด้านการวิจัย (อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล)
  • ด้านการบริการวิชาการ (อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล)
  • ด้านการวิจัย (อยู่ในระหว่างจัดทำระบบ)
  • ด้านการบริการวิชาการ (อยู่ในระหว่างจัดทำระบบ)
  • ระบบขายหนังสือ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • (อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน

แผนป้องกันการทุจริต

  • อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
  • อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน