อำนาจหน้าที่

Social Research Institute, Chiang Mai University

อำนาจหน้าที่

เป็นส่วนงานวิชาการที่ดำเนินการวิจัยและบริการวิชาการในประเด็นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคมและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551