ติดต่อ สถาบันวิจัยสังคม

Contact SRI

ข้อมูลติดต่อสำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้ติดต่อ
หมายเลขติดต่อ
Email
น.ส. อุบลรัตน์ หยาใส่ (เลขานุการสถาบันฯ)
053-942-596
ubonrat.y@cmu.ac.th
งานบริหารทั่วไป
นางนภสร เดชวงศ์ญา
053-942-562
napasorn.d@cmu.ac.th
นายสุเทพ ธนัญชัย
053-942-597
suthep.t@cmu.ac.th
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
น.ส. ปิยวรรณ โพเนตร
053-942-570
piyawan.phonate@cmu.ac.th
น.ส. จุฬาลักษณ์ น้อยเงิน
053-942-585
julaluck.n@cmu.ac.th
นายอภิสิทธิ์ ตาขันทะ
053-942-573
apisit.t@cmu.ac.th
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
น.ส. เพียงใจ จุณศิริ
053-942-552
piangjai.j@cmu.ac.th
น.ส. วิจิตรา บุตรชัย
053-942-554
vichitra.b@cmu.ac.th
น.ส. ศิญาณี รุ่งเรือง
053-942-554
siyanee.r@cmu.ac.th
นาย วิทวัส เสนาบุตร
053-942-576
wittawat.s@cmu.ac.th

ข้อมูลติดต่อนักวิจัย

ชื่อผู้ติดต่อ
หมายเลขติดต่อ
Email
ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม
ดร. วิชุลดา มาตันบุญ
053-942-567
wichulada.m@cmu.ac.th
ดร. สุวิภา จำปาวัลย์
053-942-559
suwipa.c@cmu.ac.th
ดร. บานจิตร สายรอคำ
053-942-580
banjit.s@cmu.ac.th
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
ดร. กรด เหล็กสมบูรณ์
053-942-556
krot.lek@cmu.ac.th
ศูนย์วิจัยด้านล้านนา
ดร. ชัปนะ ปิ่นเงิน
053-942-695
chappana.p@cmu.ac.th
ศูนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์อยู่ดี)
ดร. ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์
053-942-590
nattasit.s@cmu.ac.th
น.ส. จันทร์จิรา สุขไหว
053-942-551
janjira.s@cmu.ac.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
น.ส. จันทร์จิรา สุขไหว
053-942-571
janjira.s@cmu.ac.th
ดร. สุดารัตน์ อุทธารัตน์
059-942-564
sudarat.a@cmu.ac.th
ดร. ศันสนีย์ กระจ่างโฉม
053-942-587
sansanee.k@cmu.ac.th
ดร. รชพรรณ ฆารพันธ์
053-942-569
ratchapan.k@cmu.ac.th
ดร. เผชิญวาส ศรีชัย
053-942-582
pachernwaat.s@cmu.ac.th
ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมตัวเขียนและคติชนวิทยาล้านนา
น.ส. ธิตินัดดา จินาจันทร์
053-942-578
thitinadda.m@cmu.ac.th
ดร. อภิรดี เตชะศิริวรรณ
053-942-557
apiradee.t@cmu.ac.th

ติดต่อสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่