คณะกรรมการบริหารประจำสถาบันวิจัยสังคม

Executive Committee

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (27)

รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

รองอธิการบดี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (46)

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยสังคม

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (43)

นางสาวอุบลรัตน์ หยาใส่

เลขานุการ สถาบันวิจัยสังคม
E-mail : ubonrat.yasai@hotmail.co.th