ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ การเงิน สถาบันวิจัยสังคม

ประกาศข้อบังคับทางด้านการเงิน

ประกาศข้อบังคับทางด้านการเงิน

ประกาศปฏิบัติงานนอกเวลา