ข้อมูลงานวิจัยสถาบัน

Research Dashboard

ข้อมูลงานวิจัยสถาบัน

356

งานวิจัยทั้งหมด (เสร็จสิ้น)

310

ทุนวิจัยภายในประเทศ

6

ทุนวิจัยภายนอกประเทศ

27

อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอโครงการ

26

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลวันที่ 16/3/2565

จำนวนโครงการแยกตามชื่อแหล่งทุน

ข้อมูลวันที่ 16/3/2565

ประเภทผลงานทางวิชาการ

ข้อมูลวันที่ 16/3/2565

ข้อมูลวันที่ 16/3/2565