บริการห้องประชุม

ห้องประชุม 1 พร้อมจอ LCD ความจุ 120 คน

รายการบริการ
อัตราค่าบริการ
ห้องประชุม 1
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ค่าเช่าเต็มวัน ( 8 ชั่วโมง )
5,000
8,000
ค่าเช่าเต็มวัน ( 4 ชั่วโมง )
2,500
5,000
อัตราค่าเช่าบอร์ดนิทรรศการ
300 / บอร์ด / 7 วัน
500 / บอร์ด / 7 วัน
อัตราค่าบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 50 คนขึ้นไป
อาหารกลางวัน
120 บาท / คน / มื้อ
120 บาท / คน / มื้อ
อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
40 บาท / คน / มื้อ
50 บาท / คน / มื้อ
อัตราเหมาจ่าย ค่าห้องประชุม รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
เต็มวัน จำนวน 50 คนขึ้นไป
400 / คน
ไม่มีการให้บริการ
เต็มวัน จำนวน 100 คนขึ้นไป
350 / คน
ไม่มีการให้บริการ
ครึ่งวัน จำนวน 50 คนขึ้นไป
350 / คน
ไม่มีการให้บริการ
ครึ่งวัน จำนวน 100 คนขึ้นไป
300 / คน
ไม่มีการให้บริการ
ใช้บริหารห้องประชุมเกินเวลา
500
800
รายการบริการ
อัตราค่าบริการ
ห้องประชุม 2
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ค่าเช่าเต็มวัน ( 8 ชั่วโมง )
2,500
4,000
ค่าเช่าเต็มวัน ( 4 ชั่วโมง )
2,000
2,500