ข้อมูลนักวิจัย

Researcher

14 คน

นักวิจัยประจำ

- คน

ผู้เชี่ยวชาญ

- คน

นักวิจัยสมทบ

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (14)

ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์

นักวิจัย(เชี่ยวชาญ)

ศูนย์วิจัยปัญหาสังคม

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (16)

ดร.วิชุลดา มาตันบุญ

นักวิจัย(ชำนาญการพิเศษ)

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (18)

ดร.บานจิตร สายรอคำ

นักวิจัย

ศูนย์ศึกษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและสิ่งแวดล้อม (ศูนย์อยู่ดี)

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (20)

ดร.ณัฐสิทธิ์ ศรีนุรักษ์

นักวิจัย

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (21)

ดร.จันทร์จิรา สุขไหว

นักวิจัย

ศูนย์วิจัยด้านล้านนา

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (17)

ดร.สุวิภา จำปาวัลย์

นักวิจัย(ชำนาญการพิเศษ)

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (32)

ดร.ณัฐนนท์ จิรกิจนิมิตร

นักวิจัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (23)

ดร.กรวรรณ สังขกร

นักวิจัย(ชำนาญการพิเศษ)

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (29)

ดร.เผชิญวาส ศรีชัย

นักวิจัย

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (28)

ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม

นักวิจัย

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (31)

ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์

นักวิจัย(ชำนาญการพิเศษ)

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (27)

ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์

นักวิจัย

ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมตัวเขียนและคติชนวิทยาล้านนา

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (34)

ดร.อภิรดี เตชะศิริวรรณ

นักวิจัย

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (35)

ดร.ธิตินัดดา จินาจันทร์

นักวิจัย