งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (39)

นางสาวเพียงใจ จุณศิริ

หัวหน้างาน
piangjai.j@cmu.ac.th
Tel : 053-942-552

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (40)

นางสาว วิจิตรา บุตรชัย

นักจัดการงานทั่วไป (งานแผน)
vichitra.b@cmu.ac.th
Tel :053-942-554

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (41)

นางสาวศิญาณี รุ่งเรื่อง

นักจัดการงานทั่วไป
siyanee.r@cmu.ac.th
Tel : 053-942-554

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (53)

นายวิทวัส เสนาบุตร

นักจัดการงานทั่วไป
wittawat.s@cmu.ac.th
Tel : 053-942-576