งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น ภายใต้สถาบันวิจัยสังคม

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน วันที่เสร็จสิ้น งบประมาณ ปี
wdt_ID ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน วันที่เสร็จสิ้น งบประมาณ ปี Details
1 โครงการ “การสร้างองค์ความรู้ของผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองท่องเที่ยว” ดร. เผชิญวาส ศรีชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31/03/2565 150,000 2565 More details
2 โครงการ “การจัดทำคลังข้อมูลชุมชนบ้านห้วยปูแกง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ดร. รชพรรณ ฆารพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31/03/2565 150,000 2565 More details
3 โครงการ “การผลิตเกมกระดานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา : สถานที่สำคัญในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่และอัจฉริยภาพในการสร้างเมืองของพญามังราย” นางสาวธิตินัดดา จินาจันทร์ โครงการวิจัยแบบ desk study 31/03/2565 - 2565 More details
4 โครงการ “การผลิตเกมกระดานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาหารในล้านนา” นางสาวธิตินัดดา จินาจันทร์ โครงการวิจัยแบบ desk study 31/03/2565 - 2565 More details
5 โครงการ “สำรวจ ทำสำเนาดิจิทัล และปริวรรตเอกสารโบราณตำรับยา และตำราการแพทย์แผนไทยใน 10 จังหวัดภาคเหนือ (ปีที่ 2) ดร. สุวิภา จำปาวัลย์ และ ดร. ชัปนะ ปิ่นเงิน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ผ่านคณะเภสัชศาสตร์ มช. 30/12/2564 203,000 2564 More details
6 โครงการ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ดร. สุวิภา จำปาวัลย์ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 30/12/2564 800,000 2564 More details
7 โครงการ “Spice Up Ban Aen: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นสินค้า OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และการเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ตำบลบ้านแอ่น ด้วยนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ดร. เผชิญวาส ศรีชัย หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 30/12/2564 800,000 2564 More details
8 โครงการ “การยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” ดร. นิเวศน์ พูนสุขเจริญ หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 30/12/2564 800,000 2564 More details
9 โครงการ “ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลทาสบเส้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ดร. กรด เหล็กสมบูรณ์ เทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน 30/12/2564 19,000 2564 More details
10 แผนงานวิจัย การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 28/12/2564 2,312,000 2564 More details
11 โครงการ “การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมต้นแบบเพื่อการจัดการตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดน่าน” ดร. บานจิตร สายรอคำ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 15/10/2564 5,500,000 2564 More details
12 โครงการ “การเปรียบเทียบสมรรถนะของเมืองเพื่อการรองรับการพำนักระยะยาวในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวหลักของภาคเหนือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ดร. สุดารัตน์ อุทธารัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30/09/2564 150,000 2564 More details
13 ศูนย์ความเป็นเลิศพหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา ประจำปี 2564 ศ.ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30/09/2564 200,000 2564 More details
14 โครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality: VR) เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ” ดร. กรด เหล็กสมบูรณ์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 29/09/2564 3,234,000 2564 More details
15 โครงการการเสริมพลังเครือข่ายวิชาการเพื่อท้องถิ่นในการลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 15/09/2564 1,646,000 2564 More details
16 โครงการ “การพัฒนาสื่อประเด็นความรุนแรงเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน” ดร. วิชุลดา มาตันลบุญ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 12/09/2564 4,400,000 2564 More details
17 โครงการจารึกที่ประตูและแจ่งเวียงเชียงใหม่ (โครงการวิจัยแบบ desk study) ดร. อภิรดี เตชะศิริวรรณ โครงการวิจัยแบบ desk study 31/08/2564 - 2564 More details
18 แผนงานกลไกการพัฒนา "ลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์" ดร. กรวรรณ สังขกร, ดร. สุดารัตน์ อุทธารัตน์, ดร. รชพรรณ ฆารพันธ์, ดร. เผชิญวาส ศรีชัย และ ดร. นิเวศน์ พูนสุขเจริญ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 14/08/2564 4,000,000 2564 More details
19 กิจกรรมส่วนวิชาการในโครงการ “พัฒนาแหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน และ เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน” ดร. ศันสนีย์ กระจ่างโฉม บริษัท วี เวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 31/07/2564 40,000 2564 More details
20 โครงการ "E-San Live Streaming" แพลตฟอร์มถ่ายทอดสดการท่องเที่ยวชุมชนเสมือนจริง ดร. กรด เหล็กสมบูรณ์ บริษัท โอเวอร์แลปปิง ดีไซน์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 20/07/2564 810,000 2564 More details
21 โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดความรู้ “ผ้าย้อมครามและผ้าสีธรรมชาติ” จังหวัดแพร่” ดร. รชพรรณ ฆารพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09/07/2564 280,000 2564 More details
22 โครงการ “ผ้าตอ เรื่องเล่า ฮีตบะเก่า สื่อสร้างสรรค์: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาแบบองค์รวมส่งเสริมการท่องเที่ยว” ดร. เผชิญวาส ศรีชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09/06/2564 248,200 2564 More details
23 โครงการ “Localicious Tai Lue in Lanna: ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อในภาคเหนือ” ดร. ศันสนีย์ กระจ่างโฉม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09/06/2564 316,000 2564 More details
24 โครงการ “ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ประจำปีงบประมาณ 2563” รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 06/06/2564 9,990,000 2564 More details
25 โครงการ "คลังข้อมูลวัดป่าเป้า: การทำทะเบียน และถ่ายภาพดิจิทัลเอกสารตัวเขียนอักษรไทใหญ่ วัดป่าเป้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่" ดร. อภิรดี เตชะศิริวรรณ (นักวิชาการประจำโครงการ) Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia Manuscripts 31/05/2564 - 2564 More details