การตีพิมพ์

Publication

หัวข้อ

1. กระบวนการแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนฯ ค่าตอบแทน / Page Charge

2. การขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ฯ (ค่าตอบแทน) และ เงินสนับสนุนตีพิมพ์ฯ (Page Charge) ในวารสารีวิชาการระดับชาติ