ประวัติความเป็นมา

Our history

Social Research Institute, Chiang Mai University

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำเนินงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นการดำเนินงานในรูปของกลุ่มคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ที่รวมตัวกันศึกษาค้นคว้าวิจัยในประเด็นทางสังคมศาสตร์  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2519 คณะสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานภายในของคณะขึ้นมารับผิดชอบดำเนินงานในด้านการประสานงานและบริหารการดำเนินงานในด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จึงได้มีคำสั่งที่ 3/2519 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ตั้งหน่วยงานภายในคณะขึ้น ให้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์”

การดำเนินงานวิจัยของศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์ส่วนหนึ่งและจากมูลนิธิ และหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศอีกส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะหน่วยงานต่างประเทศได้ให้ความสนับสนุนทั้งในด้านทุนอุดหนุนการวิจัย ทุนฝึกอบรม ตลอดจนการให้เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำเนินงานวิจัย ทำให้การดำเนินงานวิจัยสามารถขยายขอบเขตการปฏิบัติงานออกไปได้อย่างกว้างขวาง และมีปริมาณงานมากขึ้น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการขยายงานการวิจัยให้มากยิ่งขึ้นไปอีก จึงได้เสนอขอจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคมต่อทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้บรรจุสถาบันวิจัยสังคมให้เป็นโครงการใหม่ในแผนการพัฒนาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) เป็น “โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  โดยให้ดำเนินงานเป็นโครงการภายใต้สำนักงานอธิการบดี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2521

ต่อมาได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2524 ยกฐานะโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคม ขึ้นเป็น “สถาบันวิจัยสังคม” และให้มีสำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยสังคม จนกระทั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สถาบันวิจัยสังคมยังคงใช้ชื่อเดิม คือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต่อมาได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552 ให้มีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น สำนักงานสถาบัน ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์วิจัยสมทบ