ปรัชญา / ปณิธาน / ค่านิยม

Philosophy / Determination

Philosophy

“Study the past to understand the present, Study the present to help plan in the future”

ศึกษาอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน
ศึกษาปัจจุบันเพื่อช่วยสร้างอนาคต

Determination

สถาบันวิจัยสังคมต้องเป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมและชุมชน ทั้งด้านสังคมศาสตร์และล้านนาคดี

ค่านิยมองค์กร

ยึดหลักค่านิยมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ E-CMU ประกอบด้วย
E-Excellence การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
C-Community Engagement การเชิดชูรับใช้สังคม
M-Morality การยึดหลักธรรม
U-Unity รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว