วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / วัตถุประสงค์

Vision / Mission / Objective

Social Research Institute, Chiang Mai University

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสังคมในภูมิภาคเอเชียและนำพาล้านนาสู่ระดับโลก

Leading Regional Research Center for Social Development and World Class Lan Na Studies

พันธกิจ

1. เปิดพื้นที่และให้บริการสู่การเป็น Cultural Exchange Junction ระดับชาติและนานาชาติ
– ผสานการทำงานระหว่างบุคลากรสถาบันฯ กับคณะ/มหาวิทยาลัยอื่น ผู้เกษียณอายุ ปราชญ์ล้านนา
– ผลักดันล้านนาจาก Local สู่ National and Global โดยเชื่อมโยงเมืองประวัติศาสตร์ชาติและงานที่มี Impact
– บ่มเพาะคนและองค์ความรู้ Incubator Knowledge Space
2. วิจัยเชิงลึกที่มีคุณภาพสูงและสร้างผลกระทบสูงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เชิงนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยใช้เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมเมือง และถิ่นทุรกันดาร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งดำเนินงานศึกษา ค้นคว้า และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเกี่ยวกับล้านนาศึกษา การวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวางแผนพัฒนา
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการด้านวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยจัดให้มีการให้คำแนะนำ ปรึกษา ฝึกอบรม สัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยและการวางแผนพัฒนา
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการด้านวิชาการในการเก็บข้อมูลสถิติและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับองค์การวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  4. เพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาในด้านการค้นคว้าและวิจัยทางสังคมศาสตร์