งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ภายใต้สถาบันวิจัยสังคม

ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) สถานะ
wdt_ID ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ (บาท) สถานะ
1 โครงการ “ครูช่าง สล่าศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่” รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (ธัชชา) 1 ต.ค. 64 – 31 พ.ค. 65 1,430,000 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2 โครงการ "เชิงช่าง งามศิลป์ ถิ่นนครลำปาง รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (ธัชชา) 2 ต.ค. 64 – 31 พ.ค. 65 1,000,000 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
3 โครงการ “เสริมสร้างพัฒนาอาชีพทางเลือกบนฐานทรัพยากรในชุมชน บ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” ดร. บานจิตร สายรอคำ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 12 ก.ค. 64 – 12 ก.ค. 65 680,732 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
4 โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนบ้านแม่เกิบ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” ดร. บานจิตร สายรอคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนวิชาการรับใช้สังคม) 1 ก.พ. 65 – 31 ม.ค. 66 320,000 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5 โครงการ “การส่งเสริมการตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด - 19 เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางสุขภาพและสังคม” ดร. ณัฐนนท์ จิรกิจนิมิตร บริษัท เซอร์คาเดี้ยน กรุ๊ป จำกัด (ไลฟ์เฮาส์คลินิกเวชกรรม) 1 พ.ย. 64 – 31 ต.ค. 65 100,000 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
6 โครงการ “ร้อยลาย 3 ไต การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนและสร้างความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” นายมณฑล อ้นวันนา สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 ก.พ. 65 – 31 ม.ค. 66 600,000 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
7 โครงการ "การพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินของเงินทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมเพื่อรองรับการดำเนินงานวิถีใหม่ (New Normal)" น.ส. ปิยวรรณ โพเนตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนวิจัยสถาบัน) 1 พ.ย. 64 – 31 ตค. 65 29,000 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน